ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο το Εν Ελλάδι - in Greece με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας enelladifm@gmail.com (εφεξής καλούμενο " " ή "εμείς" ή "μας"), τυχόν συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

1. Τα προσωπικά δεδομένα:
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Δεδομένα που συλλέγονται:
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. 

Συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε, 
α) Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλικία)
β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
γ) Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα)

Δεν συλλέγουμε δεδομένα από ανήλικους χρήστες και σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο προβαίνουμε στη διαγραφή τους.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies .

4. Σκοπός συλλογής των Δεδομένων σας:
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για να:
α) επικοινωνήσουμε μαζί σας την επίλυση των αποριών σας
β) ζητήσετε να διαφημιστείτε
γ) σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο
δ) διαχειριστούμε τον ιστότοπο  και τις συνδεόμενες εφαρμογές 
ε) παρέχουμε σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του ιστοτόπου, χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κάθε χρήστη
στ) διατηρούμε τον ιστότοπο, καθώς και τις συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες  
ζ) για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας σε κάθε είδους εκπομπές, δράσεις, ψηφίσματα και διαγωνισμούς, 
η) διατυπώσετε τα σχόλιά σας 

5. Επεξεργασία των Δεδομένων σας:
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:  
-    τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης υπηρεσιών ή/και προϊόντων,
-    τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
-    τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία),
-    το έννομο συμφέρον μας

6. Αποδέκτες των Δεδομένων σας: 
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό διαχείρισης του ιστοτόπου, ενώ στοιχεία ενδέχεται να συλλέγουν ή να τοποθετούν cookies, οι server τρίτων ή ενδιάμεσων, όπως της Google ή άλλων όπου και φιλοξενούνται οι ιστοσελίδες μας ή τα ψηφίσματα ή οι διαγωνισμοί μας ή οι φόρμες μας κ.α. και για τους οποίους τρίτους ή ενδιάμεσους δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

Επιπροσθέτως λοιπόν, ενδέχεται να γνωστοποιούνται Δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας, διαχείρισης και αποστολής ενημερωτικού δελτίου, οι οποίες λειτουργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι και οφείλουν:

Να τηρούν εχεμύθεια, 
Να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,
Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 
Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

8. Εκτός ή εντός Ε.Ε.:
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας κυρίως μόνο εντός Ε.Ε., με εξαίρεση:

α. τη διαχείριση και αποστολή του ενημερωτικού δελτίου που γίνεται μέσω της Feedburner της Google και ως εκ τούτου η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας διαβιβάζεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένων των κατάλληλων εγγυήσεων, όπως αυτές επιβεβαιώνονται από τη συμμετοχή της τελευταίας στο Privacy Shield

β.  τα Δεδομένα που συμπληρώνετε όταν σχολιάζετε κάποιο άρθρο που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα μας

9. Διαγραφή Δεδομένων σας:
Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από μας και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Για το χρόνο διατήρησης των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

10. Ασφάλεια Δεδομένων σας:
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Τα δικαιώματα σας:
Έχετε τα δικαιώματα:
πρόσβασης
διόρθωσης
διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη
φορητότητας
περιορισμού της επεξεργασίας
εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης

12. Άσκηση δικαιώμάτων σας:
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας τα δικαιώματα σας με την υποβολή με αποστολή σχετικής επιστολής  στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας.

13. Απάντηση Αιτημάτων σας:
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθούμε  να δώσουμε συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Υπογραμμίζουμε ότι οι σελίδες μας φιλοξενούνται από την Google ή άλλους servers, κάτι για το οποίο δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη και επομένως τα αιτήματά σας πρέπει να απευθύνονται και εκεί ή κυρίως εκεί.

14. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων -  κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας:

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. 

15. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς:
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής:
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας και του συγκεκριμένου πεδίου. 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 13/12/2023


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)